آفتاب

واژه نامه های آفتاب

بخشیدن (گناه)، آمرزیدن، عفو كردن، كسی را از گناه بری كردن، اعلام بی‌تقصیری كردن، بری‌الذمه كردن، كسی را از انجام تعهدی معاف ساختن، پاك كردن، مبرا كردن.


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ عمومی

واژه فارسی
بخشیدن (گناه)، آمرزیدن، عفو كردن، كسی را از گناه بری كردن، اعلام بی‌تقصیری كردن، بری‌الذمه كردن، كسی را از انجام تعهدی معاف ساختن، پاك كردن، مبرا كردن.

واژه انگلیسی
Absolve

توضیحات