آفتاب

واژه نامه های آفتاب

مطلق گرایی، حكومت مطلقه، اعتقاد به قادر علی الاطلاق (خدا)، طریقه مطلقه، (حق.) سیستم سلطنت استبدادی.


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ عمومی

واژه فارسی
مطلق گرایی، حكومت مطلقه، اعتقاد به قادر علی الاطلاق (خدا)، طریقه مطلقه، (حق.) سیستم سلطنت استبدادی.

واژه انگلیسی
Absolutism

توضیحات