آفتاب

واژه نامه های آفتاب

امرزش گناه، بخشایش، عفو، بخشودگی، تبرئه، برائت، انصراف از مجازات، منع تعقیب كیفری.


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ عمومی

واژه فارسی
امرزش گناه، بخشایش، عفو، بخشودگی، تبرئه، برائت، انصراف از مجازات، منع تعقیب كیفری.

واژه انگلیسی
Absolution

توضیحات