آفتاب

واژه نامه های آفتاب

پیشوندی است لاتینی كه همان پیشوند-ab می‌باشد و به معنی (دور از) و (غیر از) و (از) می‌باشد و قبل از حروف c وp وt به این‌صورت درمی‌آید.


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ عمومی

واژه فارسی
پیشوندی است لاتینی كه همان پیشوند-ab می‌باشد و به معنی (دور از) و (غیر از) و (از) می‌باشد و قبل از حروف c وp وt به این‌صورت درمی‌آید.

واژه انگلیسی
Abs

توضیحات