آفتاب

واژه نامه های آفتاب

ساییدن، خراشیدن زدودن، پاك كردن، حك كردن، (مج.) سر غیرت اوردن، بر انگیختن، تحریك كردن.


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ عمومی

واژه فارسی
ساییدن، خراشیدن زدودن، پاك كردن، حك كردن، (مج.) سر غیرت اوردن، بر انگیختن، تحریك كردن.

واژه انگلیسی
Abrade

توضیحات