آفتاب

واژه نامه های آفتاب

بلسان تلو


موضوع
بهداشت و درمان

واژه نامه
فرهنگ پزشکی دورلند

واژه فارسی
بلسان تلو

واژه انگلیسی
Tolu balsam

توضیحات
ماده‌ای قهوه‌ای رنگ، جامد و چسبنده که از درختان تیره (Myroxylon balsamum) به‌دست می‌آید و محرک خفیف و خلط‌آور است و در ساختن شربت‌های ضد سرفه به‌کار می‌رود.