آفتاب

واژه نامه های آفتاب

خودتحریکی


موضوع
بهداشت و درمان

واژه نامه
فرهنگ پزشکی دورلند

واژه فارسی
خودتحریکی

واژه انگلیسی
Autostimulation

توضیحات
تحریک حیوانی به‌وسیله مواد آنتی‌ژنی که از بافت‌های بدن خود به‌دست آمده.