آفتاب

واژه نامه های آفتاب

سرخرگ سینه‌ای ـ اخرمی


موضوع
بهداشت و درمان

واژه نامه
فرهنگ پزشکی دورلند

واژه فارسی
سرخرگ سینه‌ای ـ اخرمی

واژه انگلیسی
Thoracoacromial arterio

توضیحات
[arterio thoracoacroialis] خاستگاه: سرخرگ زیربغلی شاخه‌ها: شاخه‌های چنبری (calavicular)، سینه‌ای (pectoral)، دلتوئید، اخرمی. پراکندگی و اختتام: نواحی دلتوئید، چنبری (ترقوه)، سینه‌ای.