آفتاب

واژه نامه های آفتاب

سرخرگ سینه‌ای، جانبی


موضوع
بهداشت و درمان

واژه نامه
فرهنگ پزشکی دورلند

واژه فارسی
سرخرگ سینه‌ای، جانبی

واژه انگلیسی
Thoracic arterio, lateral

توضیحات
[arterio thoracica lateralis] خاستگاه: سرخرگ زیربغلی شاخه‌ها: شاخه‌های پستانی پراکندگی و اختتام: ماهیچه‌های پکتورال، غده پستان.