آفتاب

واژه نامه های آفتاب

سرخرگ شانه‌ای، پشتی


موضوع
بهداشت و درمان

واژه نامه
فرهنگ پزشکی دورلند

واژه فارسی
سرخرگ شانه‌ای، پشتی

واژه انگلیسی
Scapular arterio, dorsal

توضیحات
[arterio dorsalis scapularis] خاستگاه: شاخه (عمقی) زیر کتفی از سرخرگ گردنی عرضی پراکندگی و اختتام: ماهیچه‌های لوزی شکل (rhomboid)، پشتی بزرگ، ذوزنقه‌ای.