آفتاب

واژه نامه های آفتاب

سرخرگ‌های جانبی خاجی


موضوع
بهداشت و درمان

واژه نامه
فرهنگ پزشکی دورلند

واژه فارسی
سرخرگ‌های جانبی خاجی

واژه انگلیسی
Sacral arterio's, lateral

توضیحات
[aa. sacrales laterales] خاستگاه: سرخرگ تهیگاهی ـ کمری (iliolumbar) شاخه‌ها: شاخه‌های نخاعی پراکندگی و اختتام: ساختارهای اطراف دنبالچه و استخوان خاجی.