آفتاب

واژه نامه های آفتاب

سرخرگ زند اعلائی


موضوع
بهداشت و درمان

واژه نامه
فرهنگ پزشکی دورلند

واژه فارسی
سرخرگ زند اعلائی

واژه انگلیسی
Radial arterio

توضیحات
[arterio radial] خاستگاه: سرخرگ بازوئی (brachial) شاخه‌ها: شاخه‌های مچی کف‌دستی (palmar carpal)، مچی درسال و پالمار سطحی، سرخرگ زند اعلائی راجعه (recurrent radial)، سرخرگ اصلی شست، قوس کف دستی عمقی پراکندگی و اختتام: ساعد، مچ دست.