آفتاب

واژه نامه های آفتاب

سرخرگ شیار پس مرکزی


موضوع
بهداشت و درمان

واژه نامه
فرهنگ پزشکی دورلند

واژه فارسی
سرخرگ شیار پس مرکزی

واژه انگلیسی
Arterio of postcentral sulcus

توضیحات
[arterio sulci postcentralis] خاستگاه: سرخرگ مغزی میانی پراکندگی و اختتام: قشر دو سوی شیار پس مرکزی.