آفتاب

واژه نامه های آفتاب

سرخرگ تخمدانی


موضوع
بهداشت و درمان

واژه نامه
فرهنگ پزشکی دورلند

واژه فارسی
سرخرگ تخمدانی

واژه انگلیسی
Ovarian arterio

توضیحات
[arterio ovarica] خاستگاه: آئورت شکمی شاخه‌ها: شاخه‌های حالبی (ureteral) و لوله رحمی (tubal) پراکندگی و اختتام: حالب، تخمدان، لوله رحمی.