آفتاب

واژه نامه های آفتاب

سرخرگ سدادی، فرعی


موضوع
بهداشت و درمان

واژه نامه
فرهنگ پزشکی دورلند

واژه فارسی
سرخرگ سدادی، فرعی

واژه انگلیسی
Obturator arterio accessory

توضیحات
[arterio obturatioria accessoria] خاستگاه: سرخرگ سدادی واریانت به‌جای سرخرگ ایلیاک درونی از سرخرگ اپی‌گاستریک پائینی سرچشمه می‌گیرد.