آفتاب

واژه نامه های آفتاب

سرخرگ‌های تغذیه‌ای استخوان بازو


موضوع
بهداشت و درمان

واژه نامه
فرهنگ پزشکی دورلند

واژه فارسی
سرخرگ‌های تغذیه‌ای استخوان بازو

واژه انگلیسی
Nutrient arterio's of humerus

توضیحات
[aa. nutriciae humeri] خاستگاه: سرخرگ‌های بازوئی (brachia)، و بازوئی عمقی پراکندگی و اختتام: استخوان بازو.