آفتاب

واژه نامه های آفتاب

سرخرگ اشکی


موضوع
بهداشت و درمان

واژه نامه
فرهنگ پزشکی دورلند

واژه فارسی
سرخرگ اشکی

واژه انگلیسی
Lacrimal arterio

توضیحات
(arterio lacrimalis) خاستگاه: سرخرگ چشمی (ophthalmic) شاخه‌ها: سرخرگ پلکی جانبی، شاخه پرده مغزی (مننژیال) راجعه پراکندگی و اختتام: غده اشکی، پلک‌ها، ملتحمه (conjunctiva)