آفتاب

واژه نامه های آفتاب

سرخرگ ایلئومی


موضوع
بهداشت و درمان

واژه نامه
فرهنگ پزشکی دورلند

واژه فارسی
سرخرگ ایلئومی

واژه انگلیسی
Ileal arterio's

توضیحات
[aa. ilei] خاستگاه: سرخرگ روده‌بندی بالائی (superior meserteric) پراکندگی و اختتام: ایلئوم.