آفتاب

واژه نامه های آفتاب

سرخرگ هیپوفیزی، پائینی


موضوع
بهداشت و درمان

واژه نامه
فرهنگ پزشکی دورلند

واژه فارسی
سرخرگ هیپوفیزی، پائینی

واژه انگلیسی
Hypophyseal arterio, inferior

توضیحات
[arterio hypophysialis inferior] خاستگاه: سرخرگ کاروتید درونی (internal carotid) پراکندگی و اختتام: غده هیپوفیز.