آفتاب

واژه نامه های آفتاب

سرخرگ کبدی مشترک


موضوع
بهداشت و درمان

واژه نامه
فرهنگ پزشکی دورلند

واژه فارسی
سرخرگ کبدی مشترک

واژه انگلیسی
Hepatic arterio, common

توضیحات
[arterio hepatica communis] خاستگاه: تنه سلیاک شاخه‌ها: سرخرگ‌های معده‌ای راست، معدی ـ دوازدهه‌ای، کبدی اختصاصی پراکندگی و اختتام: معده، لوزالمعده، دوازدهه، کبد، کسه صفرا، چادرینه بزرگ