آفتاب

واژه نامه های آفتاب

سرخرگ چهره‌ای (صورتی)


موضوع
بهداشت و درمان

واژه نامه
فرهنگ پزشکی دورلند

واژه فارسی
سرخرگ چهره‌ای (صورتی)

واژه انگلیسی
Facial arterio

توضیحات
[arterio facialis] خاستگاه: سرخرگ سبات بیرونی (external carotid) شاخه‌ها: سرخرگ‌های کامی (palatine) بالارو، زیر چانه‌ای، لبی زیرین و زبرین، تیغه‌ای (septal)، بینی‌ئی جانبی، و گوشه لبی (angular)، شاخه‌های لوزه‌ای (tonsillar) و غده‌ای (glandular).