آفتاب

واژه نامه های آفتاب

سرخرگ‌های انگشتی، کف دستی، مشترک


موضوع
بهداشت و درمان

واژه نامه
فرهنگ پزشکی دورلند

واژه فارسی
سرخرگ‌های انگشتی، کف دستی، مشترک

واژه انگلیسی
Digital arterio's, palmar, common

توضیحات
[aa. digitales palmares communes] خاستگاه: قوس سطحی شاخه‌ها: سرخرگ‌های کف‌دستی اختصاصی پراکندگی و اختتام: انگشتان دست