آفتاب

واژه نامه های آفتاب

سرخرگ عمقی کلیتوریس


موضوع
بهداشت و درمان

واژه نامه
فرهنگ پزشکی دورلند

واژه فارسی
سرخرگ عمقی کلیتوریس

واژه انگلیسی
Deep arterio of clitoris

توضیحات
[arterio profunda clitoridis] خاستگاه: سرخرگ شرمگاهی درونی (internal pudendal) پراکندگی و اختتام: به کلیتوریس ختم می‌شود.