آفتاب

واژه نامه های آفتاب

سرخرگ قولونی چپ


موضوع
بهداشت و درمان

واژه نامه
فرهنگ پزشکی دورلند

واژه فارسی
سرخرگ قولونی چپ

واژه انگلیسی
Colic arterio, left

توضیحات
[arterio colica sinistra] خاستگاه: سرخرگ روده‌بندی پائینی (inferior mesenteric) پراکندگی و اختتام: قولون پائین‌رو