آفتاب

واژه نامه های آفتاب

سرخرگ آلوئولر پائینی


موضوع
بهداشت و درمان

واژه نامه
فرهنگ پزشکی دورلند

واژه فارسی
سرخرگ آلوئولر پائینی

واژه انگلیسی
Alveolar arterio, inferior

توضیحات
[arterio alveolaris inferior] خاستگاه: از سرخرگ آرواره زبرین (ماگزیلر) شاخه‌ها: شاخه‌های دندانی، پیرادندانی، چانه‌ای (mental)، میلوهیوئید. پراکندگی و اختتام: به آرواره زیرین، لب پائینی، چانه.