آفتاب

واژه نامه های آفتاب

آنوسیگموئیدوسکوپی


موضوع
بهداشت و درمان

واژه نامه
فرهنگ پزشکی دورلند

واژه فارسی
آنوسیگموئیدوسکوپی

واژه انگلیسی
Anosigmoidoscopy

توضیحات
مشاهده و معاینه مخرج و خمیدگی سیگموئید به‌وسیله اسپکولوم