آفتاب

واژه نامه های آفتاب

آنورکسی ژنیک


موضوع
بهداشت و درمان

واژه نامه
فرهنگ پزشکی دورلند

واژه فارسی
آنورکسی ژنیک

واژه انگلیسی
Anorexigenic

توضیحات
۱. تولیدکننده بی‌اشتهائی ۲. دارو یا عاملی که اشتها را کم یا آن را تنظیم می‌کند.