آفتاب

واژه نامه های آفتاب

بی‌اشتهائی عصبی، آنورکسیانروزا


موضوع
بهداشت و درمان

واژه نامه
فرهنگ پزشکی دورلند

واژه فارسی
بی‌اشتهائی عصبی، آنورکسیانروزا

واژه انگلیسی
Anorexia nervosa

توضیحات
بی‌اشتهائی به علل عصبی و روانی