آفتاب

واژه نامه های آفتاب

آنورکتوم


موضوع
بهداشت و درمان

واژه نامه
فرهنگ پزشکی دورلند

واژه فارسی
آنورکتوم

واژه انگلیسی
Anorectum

توضیحات
قسمت انتهائی مجرای گوارشی که شامل تمام سوراخ مخرج و دو سانتی‌متر از انتهای راست روده است.