آفتاب

واژه نامه های آفتاب

آنوفل


موضوع
بهداشت و درمان

واژه نامه
فرهنگ پزشکی دورلند

واژه فارسی
آنوفل

واژه انگلیسی
Anopheles

توضیحات
جنسی از پشه‌های بسیار منتشر و پراکنده که مرکب از ۳۰۰ گونه هستند و اکثر آنها ناقل مالاریا هستند.