آفتاب

واژه نامه های آفتاب

سواد دیداری


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
سواد دیداری

واژه انگلیسی
Visual literacy

توضیحات
توانائی درک محتوا یک پیام که فقط به‌وسیله کارافزارهای دیداری منتقل می‌شود. وقتی مهارت‌های ادراک بصری در فرد گسترش یابد ، به‌شخص این توان را می‌دهد که پیام‌های تصویری ، نمادها و نشانه‌های طبیعی یا انسان‌ساخت را که در محیط اطراف با آنها روبه‌رو است به‌درستی تشخیص دهد و تفسیر نماید.