آفتاب

واژه نامه های آفتاب

دور باطل ، دور معیوب


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
دور باطل ، دور معیوب

واژه انگلیسی
Vicious circle

توضیحات
- دلیلی است که به‌علت اینکه نتیجه آن متکی بر یک فرض قبلی است که خودش بستگی به نتیجه دارد ، باطل و نامعتبر است. - فرایندی علّی به‌صورت دوری است که موجب می‌شود هر عنصر تشکیل ‌دهندهٔ یک مجموعه یا ساخت به‌صورتی منفی بر دیگران اثر نهد ، آن‌چنان که مجموعه ، در حال نخستین باقی ماند و یا آنکه رو به وخامت گذارد. - به وضعیتی گفته می‌شود که در آن واکنش‌ها سلسله‌وار به‌هم وابسته هستند و هریک موجب پیچیدگی واکنش دیگر شده و مشکلات بغرنجتری به‌وجود می‌آورند.