آفتاب

واژه نامه های آفتاب

علوم رفتاری


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
علوم رفتاری

واژه انگلیسی
Behavioral sciences

توضیحات
- علوم رفتاری برچسبی کلی برای هریک از رشته‌های علمی که با مطالعه رفتار ارگانیسم سروکار دارند ، از جمله روان‌شناسی ، جامعه‌شناسی ، انسان‌شناسی اجتماعی ، کردارشناسی. اغلب معادل علوم اجتماعی مورد استفاده قرار می‌گیرد. - علومی که رفتار انسان یا حیوان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های شبیه به انسان را با روش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های علمی مورد مطالعه قرار می‌دهد. معمولاپً به‌علوم روان‌شناسی ، جامعه‌شناسی ، مردم‌شناسی اجتماعی و آن‌دسته از علوم اجتماعی که روش مشاهده و آزمایش را به‌کار می‌برند ، گفته می‌شود.