آفتاب

واژه نامه های آفتاب

تمرین رفتاری


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
تمرین رفتاری

واژه انگلیسی
Behavioral rehearsal

توضیحات
تمرین رفتاری ، تکنیک درمان رفتاری که از طریق آن درمانجو در شرایط درمانی رفتار تازه یا عمل سختی را تمرین و اجرا می‌کند. درمانگر غالباً مدل رفتار می‌شود و درمانجو را در چگونگی انجام متناسب آن راهنمائی می‌کند.