آفتاب

واژه نامه های آفتاب

رفتار بالقوه (توان رفتاری)


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
رفتار بالقوه (توان رفتاری)

واژه انگلیسی
Behavioral potentiality

توضیحات
توانائی انجام یک عمل ، هرچند که آن عمل الزاماً به اجرا درنیاید. یادگیری ممکن است به تغئیر در رفتار بالقوه بینجامد هرچند که ممکن است یادگیری تا مدتی به رفتار درنیاید.