آفتاب

واژه نامه های آفتاب

هدف‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های رفتاری


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
هدف‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های رفتاری

واژه انگلیسی
Behavioral objectives

توضیحات
معمولاً هدف‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های رفتاری به‌آنچه از شاگرد انتظار می‌رود یا رفتاری که پس از فراگرفتن درس باید از شاگرد سر زند اطلاق می‌شود. البته این رفتار باید قابل مشاهده و اندازه‌گیری باشد. به‌عبارت دیگر اهداف رشفتاری عبارتند از عبارت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های دقیق و جزئی از آنچه که انتظار می‌رود یک کودک یاد بگیرد. به‌طور معمول ، ‌یک هدف رفتاری ، معیار موفقیّت و چگونگی بروز رفتار را بیان می‌کند. چنبش بیان هدف‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها در قالب رفتاری غالباً به تیلر (Tyler) نسبت داده می‌شود. هر هدف رفتاری کامل دارای سه‌جزء " رفتار ، شرایط و معیار" است که بروز آن را از فراگیر انتظار داریم. شرایط ، موقعیتی است که فراگیر رفتار موردنظر را در آن بروز می‌دهد. معیار؛ حداقل میزان قابل قبول بروز رفتار توسط فراگیر را نشان می‌دهد. طرفداران هدف‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های رفتاری ، چنانکه الیوا (oliva, Peter) نقل می‌کند فوائد زیر را برای هدف‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های رفتاری ذکر می‌کنند ۱- معلمان را وادار می‌کند تا درباره آنچه باید انجام شود ، دقیق باشند. ۲- معلمان را قادر می‌سازد تا آنچه را که شاگردان باید انجام دهند به آنها تفهیم کنند. ۳- ارزیابی را آسان می‌سازد. ۴- ترتیب برنامه را آسان می‌کند. مخالفان بیان هدف‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های رفتاری نیز اشاره می‌کنند که ۱- تدوین هدف‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های رفتاری تضیع وقت است. ۲- تدوین هدف‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های رفتاری غیرانسانی ساختن آموزش است. ۳- تدوین هدف‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های رفتاری خلاقیّت را محدود می‌کند. ۴- تدوین هدف‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های رفتاری منجر به ایجاد صلاحیت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها ومهارت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های جزئی و بی‌اهمیِت می‌شود. ۵- هدف‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های تدریس را روی حقایق یا امور معلوم متمرکز می‌سازند و رفتار پیچیده و عالی‌تر را از نظر دور می‌دارند. ۶- مفهوم هدف‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های رفتاری غیر قابل مشاهده و اندازه‌گیری است و رفتار را به‌آنچه قابل مشاهده و اندازه‌گیری است محدود می‌سازند.