آفتاب

واژه نامه های آفتاب

الگوی رفتاری


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
الگوی رفتاری

واژه انگلیسی
Behavior pattern

توضیحات
- رفتاری است که از مشخصات یک شخص ، یک گروه ، یا یک تمدن و فرهنگ است. - مجموعه‌‌ای از واکنش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های آشکار که دارای یک‌نوع وحدت درونی است. تنظیم زمانی و مکانی واکنش -سلسله رفتارهای بالنسبه مشابه ، گونه‌ای از رفتار که به‌عنوان مدل شناخته می‌شود.