آفتاب

واژه نامه های آفتاب

الگوسازی رفتار


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
الگوسازی رفتار

واژه انگلیسی
Behavior modeling

توضیحات
عبارت است از یادگیری یک رفتار از طریق مشاهده و تقلید رفتار اشخاص دیگر ، به‌بیان دیگر تقلید از یک الگو.