آفتاب

واژه نامه های آفتاب

پویائی‌شناسی رفتار


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
پویائی‌شناسی رفتار

واژه انگلیسی
Behavior dynamics

توضیحات
۱- مطالعه علت‌ها و معلول‌ها در رفتار ، انگیزش ۲- اصطلاحی که تاحدودی بدون دقت در ارتباط با ساختمان دینامیک مسئول انگیزه‌ها ، که در روش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های روان‌ پویائی مسئول نهائی رفتار مشهود مردم تلقی می‌شود ، به‌کار می‌رود.