آفتاب

واژه نامه های آفتاب

زنجیرسازی رفتار


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
زنجیرسازی رفتار

واژه انگلیسی
Behavior chaining

توضیحات
زنجیرسازی عبارت است از یادگیری یک رفتار جدید طی یک رشته گام‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها ، به‌طوری که هر گام آموخته‌شده به‌عنوان محرکی برای یادگیری گام بعدی به‌کار می‌رود. مانند کودکی که یاد می‌گیرد اسم خود را حرف‌به‌حرف بنویسد.