آفتاب

واژه نامه های آفتاب

حساب پایه برای اشتغال جوانان


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
حساب پایه برای اشتغال جوانان

واژه انگلیسی
Basic arithemetic of employment youth

توضیحات
یکی از روش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های موجود برای برنامه‌ریزی ارتباط بین آموزش و پرورش و اشتغال است. این روش در دهه ۱۹۷۰ توسعه و تکوین یافت. این روش همان‌‌طور که از نام آن مستفاد می‌شود حاوی فنون ساده‌ای است که بیشتر از حساب پایه و ابتدائی چیز دیگر نمی‌خواهد. این روش برای برآورد میزان فاصله‌ای که میان انتظارات شغلی و فرصت شغلی وجود دارد به‌کار گرفته شده است ، ‌و مخصوصاً می‌تواند برای وزیران آموزش و پرورش ، کار و برنامه‌ریزی که نیاز به برآورد میزان و حجم این مسئله در رابطه با بیکاری تحصیلکردگان دارند ، مفید افتد. این روش بر پایه گروه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های سنی همسال (کوهورت) و مقایسه نسبتی از هرگونه سنی که دارای تحصیلات ابتدائی و متوسط است ، با نسبتی از هرگروه که برای آنها در بخش جدید اقتصادی "شغل "وجود دارد شکل می‌گیرد. نتیجه این محاسبات "نرخ جایگزینی" است که محل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اشتغال بلامتصدی را به‌صورت نسبتی از محصول مدارس ارائه می‌نماید.