آفتاب

واژه نامه های آفتاب

اضطراب اساسی(بنیادی)


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
اضطراب اساسی(بنیادی)

واژه انگلیسی
Basic anxiety

توضیحات
اصطلاح کارن هورنای برای احساس درماندگی و تنهائی کودک. فرض شده است که این اضطراب از هرآنچه احساس ایمنی کودک را درهم شکند ، پدید می‌‌آید.