آفتاب

واژه نامه های آفتاب

کارکرد پایه


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
کارکرد پایه

واژه انگلیسی
Baseline performance

توضیحات
کارکرد پایه ، معیاری برای عملکرد قبل از اینکه یادگیری شروع شود یا در غیاب هرگونه دستکاری تجربی است.