آفتاب

واژه نامه های آفتاب

نمرهٔ باند(دسته)


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
نمرهٔ باند(دسته)

واژه انگلیسی
Band score

توضیحات
در بسیاری از آزمون‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و ارزیابی‌ها برای پیشگیری از تأکید بی‌مورد بر نمراتی که امکان تغئیر و فاقد دقّت‌بودن آنها وجود دارد ، به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌جای نمره خام (raw score) ، نمره باند داده می‌شود. فرضاً به‌ جای این‌که گفته شود بهره هوش کودک ۷۷ است ، گزارش می‌شود بهره هوش بین ۷۵ تا ۷۹ است.