آفتاب

واژه نامه های آفتاب

عقب‌افتادگی


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
عقب‌افتادگی

واژه انگلیسی
Backwardness

توضیحات
اصطلاحی سنتی است و به مواردی که پیشرفت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های تحصیلی کودک پائین‌تر از متوسط گروه سنّی وی می‌باشد ، اطلاق می‌شود ، همچنین این اصطلاح به‌میزان پشرفت در یک موضوع خاص ، مانند عقب‌افتادگی در خواندن اشاره دارد.