آفتاب

واژه نامه های آفتاب

کشورهای عقب‌افتاده


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
کشورهای عقب‌افتاده

واژه انگلیسی
Backwarded countries

توضیحات
به کشورهائی اطلاق می‌شود که در آنها بی‌سوادی ، کشاورزی ، تولید فنّی سنّتی ، عدم تمایل برای انجام درست کار ، عدم وجود روحیّه نوآوری و توسعه و پیشرفت ، اختلال طبقاتی ، سطح پائین فرهنگ ، بهداشت و تغذیه حاکم باشد.