آفتاب

واژه نامه های آفتاب

شرطی‌سازی وارونه (روبه عقب)


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
شرطی‌سازی وارونه (روبه عقب)

واژه انگلیسی
Backward conditioning

توضیحات
یک تدبیر آزمایشی که در آن محرک شرطی پس از محرک غیرشرطی به ارگانیسم ارائه می‌شود. به تعبیر دیگر یک روش شرطی‌سازی تجربی که در آن محرک شرطی (cs) در پس محرک غیرشرطی (ucs) می‌آید تا قبل از آن.