آفتاب

واژه نامه های آفتاب

کودک عقب‌مانده


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
کودک عقب‌مانده

واژه انگلیسی
Backward child

توضیحات
۱- کودکی که استعداد ذهنی معمولی را ندارد ، ۲- کودک که نمی‌تواند از عهدهٔ برنامه تحصیلی که برای بیشتر کودکان همسال او تهیّه و تنظیم شده است ، برآید ۳- کودکی که در رشد و تکامل ، در جنبه‌ای از جوانب زندگی ، پیشرفت طبیعی نداشته است.