آفتاب

واژه نامه های آفتاب

زمینه


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
زمینه

واژه انگلیسی
Background

توضیحات
۱- تمام عواملی را گویند که برای پیدایش یک وضع و حالت فردی یا اجتماعی فراهم می‌شوند ، یا مراحل پیش از یک تجربه است. ۲- تجارب جمعی در ارتباط با یک شغل یا تکلیف ۳- زمینه محیطی کلی از یک رویداد ۴- اشیا و سطوحی که در پشت یک محرک مشهود قرار گرفته‌اند و به‌طور کلی قسمت نامتمایز آن را به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وجود می‌‌آورند.