آفتاب

واژه نامه های آفتاب

لیسانس


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
لیسانس

واژه انگلیسی
Bachelor

توضیحات
این مدرک به دانشجویانی اعطا می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گردد که تعداد ۱۴۲ تا ۱۴۶ واحد از دروس آموزش عالی را با موفقیت بگذرانند ، مدرک لیسانس شامل دو نوع مدرک می‌باشد الف- لیسانس در علوم انسانی تحت عنوان Bachelor of Art ب- لیسانس در علوم تجربی تحت عنوان Bachelor of science